Wat jij kan

Disclaimer en privacy

Deze website is eigendom van Gezinsbond vzw.

Contactgegevens

Gezinsbond vzw
Arduinkaai 16
1000 Brussel
Tel. 02-507.88.11
vrijwilligerswerk@gezinsbond.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

Gezinsbond vzw is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt Gezinsbond vzw gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer en e-mailadres van de leden van uw gezin alsook gebruikersinfo over producten, diensten of activiteiten die door Gezinsbond vzw worden aangeboden en werden gebruikt door u of uw gezin). Persoonsgegevens die Gezinsbond vzw bekomt via e-mail, www.gezinsbond.be, (online) registratie- en wedstrijd formulieren, gebruik van de Gezinsbond-lidkaart, reguliere post, sociale media, apps, telefoon of fax, kunnen worden opgenomen in de databanken van Gezinsbond vzw.

Gezinsbond vzw gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten en diensten van Gezinsbond vzw. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Gezinsbond vzw beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van de Gezinsbond vzw aan wie deze gegevens kunnen overgemaakt worden in het kader van onze dienstverlening en de geboden ledenvoordelen.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening en de ledenvoordelen van Gezinsbond vzw.

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Daartoe richt u zich tot Gezinsbond vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel, vrijwilligerswerk@gezinsbond.be of tel. 02-507.88.88.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Gezinsbond vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken. U kan zelf uw gegevens te allen tijde raadplegen, aanvullen en wijzigen via mijn.gezinsbond.be.

Gezinsbond vzw verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Tenzij Gezinsbond vzw op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Op www.gezinsbond.be zijn links opgenomen naar andere website. Gezinsbond vzw is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

Gezinsbond vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Gebruik van 'cookies'

Gezinsbond vzw maakt op www.gezinsbond.be gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina's die u heeft bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Via www.gezinsbond.be worden cookies geplaatst door Google als deel van de Google Analytics-dienst, Google AdWords en het Google Display Netwerk. Gezinsbond vzw gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website verbeteren. Hierdoor is het mogelijk dat u op andere websites advertenties te zien krijgt voor producten of diensten van Gezinsbond vzw.

Op www.gezinsbond.be vindt u tevens buttons waarmee u webpagina's kan promoten op sociale media: Facebook en Twitter. Ook via deze weg worden cookies geplaatst. Gezinsbond vzw heeft daar geen invloed op. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook en Twitter om na te gaan wat zij via deze cookies met uw gegevens doen.

U kan het gebruik van cookies verhinderen en ze wissen via internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® en Chrome®. Hoe u dat kan doen, vindt u in de help-functie van uw browser.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, afbeeldingen, foto's, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan Gezinsbond vzw en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk bescherm. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van www.gezinsbond.be enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Gezinsbond vzw en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.

Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van www.gezinsbond.be kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Gezinsbond vzw kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Gezinsbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Gezinsbond vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op www.gezinsbond.be. Dit geldt zowel voor informatie die Gezinsbond vzw zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. De Gezinsbond vzw is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website www.gezinsbond.be bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Gezinsbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Het Gezinsbond-lidmaatschap

Start lidmaatschap

Het Gezinsbond-lidmaatschap wordt aangegaan na overschrijving van het lidgeld op rekening van Gezinsbond vzw. Deze is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar, met uitzondering van die acties waarbij een andere termijn wordt aangeboden door Gezinsbond vzw. Voorbeeld: tot en met het daaropvolgende kalenderjaar.

Door volstorting van het lidgeld gaat u akkoord met een lidmaatschap bij Gezinsbond vzw. De duur van uw lidmaatschap wordt vermeld op de lidkaarten die u ontvangt naar aanleiding van het afsluiten van een Gezinsbond-lidmaatschap.

Gezinsbond vzw kan een kennismakend aanbod bieden. Dit is gratis, vrijblijvend en kan op ieder ogenblik kosteloos worden geannuleerd op eenvoudige aanvraag via Gezinsbond vzw, Arduinkaai 16, 1000 Brussel, via contact@gezinsbond.be of tel. 02-507.88.88.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit kennismakend aanbod tenzij die kosten die u aangaat door gebruik te maken van betalende producten, diensten of activiteiten aangeboden door Gezinsbond vzw.

Verlenging lidmaatschap

Het Gezinsbond-lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Gezinsbond vzw kan per post en e-mail of telefonisch voorstellen het lidmaatschap te verlengen voor het volgende kalenderjaar.

Einde lidmaatschap

Het Gezinsbond-lidmaatschap stopt automatisch bij het einde van het lopende kalenderjaar, met uitzondering van die acties waarbij een andere termijn wordt aangeboden door Gezinsbond vzw. Mogelijk ontvangt u daarna alsnog info over Gezinsbond vzw of het lidmaatschap.

Het lidmaatschap kan op elk ogenblik door het lid worden beëindigd. Voortijdige beëindiging om welke reden dan ook geeft echter geen recht op terugbetaling of verrekening van het al betaalde lidgeld.

Gezinsbond vzw behoudt het recht om alsnog administratieve communicatie te versturen om eventuele zaken naar aanleiding van de vraag tot het stoppen met het lidmaatschap op een correcte wijze te kunnen afhandelen.

Eerst nog wat meer informatie nodig?

Je kan meer te weten komen over de werking van de Gezinsbond op www.gezinsbond.be.
Onze enthousiaste vrijwilligers ter plaatse kunnen je ook wegwijs maken. Hun contactgegevens vind je via deze pagina.

Wat de rol is en de taak kan zijn van een vrijwilliger in onze lokale groepen lees je in een handige gids.

Download de gids met alle info

Oeps! Er klopt iets niet. Kijk na of je alles correct hebt ingevuld en verzend opnieuw.

Uw vraag werd niet verstuurd vanwege een technisch probleempje. Probeer over enkele ogenblikken opnieuw.

Wat fijn dat je interesse toont om vrijwilliger te worden!

We bewaren je gegevens en mogelijk wordt je later gecontacteerd of je in jouw lokale afdeling aan de slag wil met jouw talent. Wil je je echter al definitief inschrijven als vrijwilliger? Dat kan op www.gezinsbond.be/vrijwilliger